UAB Verslo konsultacija

Jums siūlome

 • Buhalterinės apskaitos paslaugas (konsultacija, apskaitos tvarkymas nuo pirminio dokumento iki finansinės atskaitomybės, apleistos buhalterijos tvarkymas, taip pat konsultuojame ir tvarkome buhalterinę apskaitą ūkininkams);
 • Sutarčių paruošimas;
 • Įmonės vidinės dokumentacijos (darbo sutartys, materialinės atsakomybės, konfidencialumo sutartys, pareigybinės instrukcijos ir t.t..) sudarymas ir valdymas;
 • Patarsime darbo teisės klausimais, parengsime pareiginius nuostatus, taip pat saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijas, darbo tvarkos taisykles, darbo reklamentus ir t.t..

Padedame

 • Greitai ir kuo mažiausiais kaštais išsiieškoti skolas;
 • Sudaryti ir įgyvendinti skolų grąžinimo planus;
 • Sumažinti skolas ir įsipareigojimus;
 • Išdėstyti skolų mokėjimus ilgesniam terminui;
 • Nuginčyti abejotinas skolas;
 • Apsisaugoti nuo kreditorių, antstolių ir skolų išieškojimo kompanijų nuo neteisėtų veiksmų, išvengti įsikolinimų ateityje;
 • Pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų, skundų ir kitų dokumentų surašymas.
 • Pildome deklaracijas asmenims.
   
  Teikiame kvalifikuotas ir kokybiškas buhalterinės apskaitos dalinio tvarkymo paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms, prisiimdami visišką atsakomybę už teisingą apskaitos vedimą. Nustatytais terminais ruošiame ir teikiame deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRAI).

  Į teikiamas paslaugas įtraukiama:
  • metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų ruošimas;
   • balansas;
   • pelno (nuostolių) ataskaita;
   • aiškinamasis raštas;
   • konsultuojama veiklos ataskaitos ruošimo klausimais;
  • mokesčių ataskaitų ruošimas:
   • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
   • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRAI);
   • konsultuojama Intrastato ataskaitų pildymo klausimais;
   • pateikiami būtini duomenys statistinių ataskaitų pildymui;
  • ilgalaikio turto apskaita;
  • pirkimų ir pardavimų sąskaitų registravimas;
  • avanso apyskaitų registravimas;
  • darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
  • banko dokumentų registravimas;
  • kasos dokumentų registravimas;
  • mokesčių apskaièiavimas;
  • vidinių finansinių ataskaitų ruošimas (pagal atskirą susitarimą su užsakovu):
   • kreditoriai/debitoriai;
   • pelno (nuostolių) ataskaita;
   • balansas.
   
  Asmenims, pradedantiems savo verslą ir steigiantiems įmonę, siūlome paslaugų paketą įmonės veiklai pradėti ir vykdyti ypač palankiomis sąlygomis ir už prieinamą kainą.

  Įmonės įsteigimas:
   • konsultacijos pasirenkant įmonės teisinę formą, t.y. kokią įmonę steigti (UAB, IĮ ir pan.);
   • steigimo ir kitų dokumentų, reikalingų steigiant įmonę, parengimas;
   • atstovavimas notarų biure ir juridinių asmenų registre;
   • antspaudo užsakymas ir pagaminimas;
   • kitos susijusios paslaugos.

  Įmonės aptarnavimas po įregistravimo:

   • teisinės konsultacijos įmonės veiklos klausimais;
   • sutarčių ir kitų teisinių dokumentų rengimas;
   • vidinių įmonės dokumentų parengimas (vidinės tvarkos, pareiginiai nuostatai, darbo reglamentai ir kt.);
   • pretenzijų, ieškininių pareiškimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
   • atstovavimas savivaldybėje teikiant paraišką pradinių steigimosi išlaidų subsidijai gauti;
   • buhalterinių paslaugų teikimas;
   • kitos susijusios paslaugos.
  Galutinės sąlygos nustatomos pagal kiekvieno kliento poreikius derybų metu.
   
   
  Reorganizavimas - tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros.
  Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu:
  1. Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas:

   Prijungimas - tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

   Sujungimas - tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.
  2. Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:

   Išdalijimas - tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

   Padalijimas - tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

   Uždarosioms akcinėms bendrovėms ir akcinėms bendrovėms gali būti taikomas atskyrimas, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu kuriama viena ar kelios tos paèios teisinės formos naujos bendrovės.

  siūlome šias paslaugas:

  • teisinės konsultacijos reorganizavimo klausimais;
  • reorganizavimo sąlygų projektų parengimas;
  • steigimo dokumentų projektų parengimas;
  • dalyvių (akcininkų ir kt.) sprendimų projektų parengimas;
  • atstovavimas notarų biure ir juridinių asmenų registre;
  • kitos susijusios paslaugos.

  Galutinės sąlygos nustatomos pagal kiekvieno kliento poreikius derybų metu.


    
   Pagal kiekvieno kliento individualų užsakymą kvalifikuotai parengsime reikalingos sutarties projektą. Esant kitos šalies parengtam ir pasiūlytam sutarties projektui, mūsų specialistai galės pateikti šio sutarties projekto analizę ir įvertinimą, numatyti nenaudingas ar žalingas sutarties projekto sąlygas, galimą riziką, bei pateikti pasiūlymus, kaip to išvengti.
   • pirkimo-pardavimo sutartys,
   • preliminariosios sutartys,
   • paslaugų sutartys,
   • jungtinės veiklos (partnerystės) sutartys,
   • rangos sutartys,
   • vedybų sutartys,
   • nuomos sutartys,
   • panaudos sutartys,
   • paskolos sutartys,
   • dovanojimo sutartys ir
   • kitos sutartys.

   Esant reikalui galimas atstovavimas derybose dėl sutarties sąlygų derinimo.

   Galutinės sąlygos nustatomos pagal kiekvieno kliento poreikius derybų metu.